A landscape humanised
through agriculture

 

GANDESA AND THE TERRA ALTA

TERRA ALTA is a region protected by the mountain ranges of Ports de Tortosa- Beseit, Sierra de PĂ ndols and Sierra de Cavalls, and surrounded by the Ebro, the Algars and the Matarranya rivers, with the Canaletes river going right through. As an eminently MEDITERRANEAN region we find the triple symbolism of wheat, vine and olive tree thriving in all its splendour.

The CLIMATE in Terra Alta is Mediterranean with a continental influence: gentle autumns, cold winters, late springs and hot summers, with two dominant winds: the cierzo and the garbinada. The cierzo is a cold dry wind that comes from AragĂłn. The garbinada is a fresh humid breeze from the sea. Both these winds help us maintain the health and vitality of our plants.

The ALTITUDE ranging between 350 and 600 metres above sea level and exposure of the vineyards guarantee many hours of sunshine, with RAIN levels never exceeding 450 litres per square metre a year.

These conditions imply a considerable temperature contrast between day and night favouring a more balanced ripening of the grapes.

GANDESA: TERRA ALTA


La Terra Alta és una comarca arrecerada pels Ports de Beseit, la Serra de Pàndols i la Serra de Cavalls, envoltada per l’Ebre , el Matarranya, l’Algars i el Canaletes. Com a comarca eminentment MEDITERRÀNIA, s’hi manifesten en tot el seu esplendor la triple simbologia del blat, l’olivera i la vinya.

El CLIMA de la Terra Alta és mediterrani amb influències continentals (tardors suaus, hiverns freds, primaveres tardanes i estius calorosos) i amb dos vents dominants: el cerç i la garbinada. El cerç és un vent sec i fred que prové de l’Aragó. La garbinada, que prové del mar, és humida i fresca. Aquests dos vents ens ajuden a mantenir la sanitat i la vitalitat de les plantes.

L’ALTITUD oscil.la entre els 350 i els 600 metres sobre el nivell del mar il’obertura de les terres de conreu hi fan possible un elevat nombre d’hores d’insolació. El nivell de PLUGES, escàs, no supera els 450 litres per m2 l’any.

Aquestes condicions aporten un important contrast tèrmic entre el dia i la nit, la qual cosa afavoreix una millor maduració dels raïms.

Currently we are GROWING 30 hectares of vine distributed around the municipality of GANDESA complemented with small plots of olive and almond trees and wild forest.

The distribution of agrarian properties in TERRA ALTA is often fragmented with scattered plots of land straddling a diversity of crops together with areas of forest and scrubland. This rural mosaic so typically MEDITERRANEAN offers a charming humanised dry landscape, so satisfying to behold, showing at the same time a biodiversity which is essential for the preservation of the ecosystems.


Actualment CULTIVEM 30 hectàrees de vinya, repartides pel terme municipal de GANDESA, que es complementen amb petites parcel·les d’oliveres, ametllers i taques de bosc.

L’estructura de la propietat agrària de la TERRA ALTA està molt fragmentada i sol caracteritzar-se per la dispersió de les finques per les diferents partides del terme. Això ens dona una gran diversitat de cultius, a més de zones boscoses i de garriga repartides per tot el territori. Aquest mosaic agrari, típicament MEDITERRANI, conforma el bell paisatge humanitzat de secà, que tant de plaer ens dona, a la vegada que afavoreix la biodiversitat, que és essencial per a la vida dels ecosistemes.